รายงานผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

หน่วยงาน

สัดส่วนการใช้งาน

ติดตั้ง
ไม่ติดตั้ง

อันดับสูงสุด (% ติดตั้ง)

อันดับสูงสุด (จนท. ไม่ติดตั้ง)

หน่วยงาน

ติดตั้ง

ไม่ติดตั้ง